تبلیغات
مجربات طب سنتی - هندوانه ابوجهل‌

آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

مجربات طب سنتی - هندوانه ابوجهل‌

مجرب ترین نسخه های طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،دانلود فیلم و صوت آموزش طب سنتی،اخبارومقالات

به کانال تلگرام مجربات طب سنتی با 110 هزار عضو بپیوندید
@Tebesonati391
صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها نسخه ی موبایل
تبلیغات

تبلیغات

امکاناتمعرفی سایت به دوستان

 
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:


Powered by ParsTools

نویسندگان

آمار

کل مطالب ارسالی:
کل نویسندگان:
بازدید امروز:
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل:
بازدید کل :
آخرین بازید :
آخرین بروزرسانی:

خوش آمدید لطفا برای حمایت از وبلاگ روی بنرهای تبلیغاتی کلیک کنید با تشکر
آپلود عکس
موضوع: خواص گیاهان دارویی | نویسنده: seyed
هندوانه ابوجهل‌
به فارسى«هندوانه ابوجهل»و«خربزه روباه»و در كتب طب سنتى با نامهاى‌«حنظل»و«مرارة الصحارى»و«علقم»نام برده مى‌شود.به فرانسوى‌ etniuqoloC و به‌انگلیسى‌ rebmucuc rettiB و htnycoloC گفته مى‌شود.گیاهى است از خانوادهء eaecatibrucuC ،نام علمى آن‌ .darhcS(.L)sihtnycoloc sullurtiC و مترادف آن‌ .L sihtnycoloc simucuC از طرف گیاه‌شناسان مختلف نامگذارى شده است.


مشخصات


گیاهى است چندساله،ساقه‌هاى آن گسترده روى زمین و یا پیچكدار و بالارونده،برگهاى آن متناوب بسیار بریده و داراى بریدگى‌هاى ثانوى و در نهایت كناره برگها نیزبا دندانه پهن پوشیده از تار و به رنگ سفید پنبه‌اى است.

گلهاى آن نر و ماده جداگانه روى یك پایه به رنگ زرد نارنجى است.میوهء آن‌مدور به رنگ زرد به بزرگى یك پرتقال،پوست آن نازك و سخت و مغز داخل آن‌سفید شامل تخمهاى متعدد سفیدرنگ بیضى شكل است.

این گیاه در بوشهر،بلوچستان،جاده تفرش،در جزیره قشم مى‌روید.اطراف ومغرب تهران و در مناطق بایر مركزى دیده شده است.

تركیبات شیمیایى‌

از نظر تركیبات شیمیایى در گیاه وجود یك مادهء تلخ و گلوكوزید كولوسنتین‌ ١ وكولوسنتتین‌ ٢ گزارش شده است.ریشهء آن داراى مواد آلفا-الاترین‌ ٣ ،هنتریاكونتان‌ ۴ وچند ساپونین مى‌باشد.در تخم آن روغن ثابت(حدود  ١۵  درصد)و یك‌فیتوسترولین‌ ۵ ،دو هایدروكربن‌ ۶ ،یك ساپونین،آلكالوئید،گلى‌كوزید و تانن یافت‌مى‌شود.در گوشت داخل میوه مواد آلفا-الاترین،هنتریاكونتان،یك فیتوسترول ومخلوطى از چند اسید چرب وجود دارد [P.M.I.G] .

در گزارش بررسى‌هاى دیگرى از گوشت رسیدهء بدون پوست میوهء آن روغن‌تلخى به نام سیت‌بیتول‌ ٧ جدا شده است.عصارهء گوشت رسیدهء حنظل یا آب حنظل‌داراى آلفاالاترین،سیترولین‌ ٨ ،سیترولن‌ ٩ و سیترولیك اسید ١٠ مى‌باشد.در گوشت تازه‌و در تخم حنظل وجود گلوكوز و آلفا پینوسترول‌ ١١ و مواد تلخ متبلور تأیید شده است.

از میوهء نارس آن پى-هیدروكسى‌بنزیل متیل استر ١٢ جدا شده است.

عصارهء گوشت حنظل یا آب هندوانهء ابوجهل آنتى‌بیوتیك مقتدرى بر ضد برخى‌میكربها مى‌باشد،از جمله بر ضد سالمونلا تایفوزا ١٣ ،كوراینه‌باكتریوم دیفتریا ١۴ ،اشرى‌چیا كولى‌ ١۵ ،استافیلوكوكوس اورئوس‌ ١۶ و در آخر سالمونلا شوتمولرى‌ ١٧ [عامل ایجاد تب پاراتیفوئید]به ترتیب ضعیفتر و كمى مؤثر است و براى مبارزه باسالمونلا پاراتایفى‌ ١٨ بسیار مؤثر مى‌باشد.

توضیح:

-سالمونلا تایفوزا،عامل بیمارى تیفوئید است.-كوراینه باكتریوم دیفتریا،عامل بیمارى دیفترى در انسان است كه آن را دیفتریاباسیلوس‌ ١ و كلبس لوفلر باسیلوس‌ ٢ هم مى‌نامند.

-اشرى‌چیاكلى،باسیل رودهء كولون است.مادام كه در بستر رودهء كولون قرار داردبیمارى‌زا نیست،ولى در خارج از بدن و یا در مجرار ادرار ممكن است موجب‌عفونت بشود.وجود این باسیل در شیر و یا در آب دلیل آلودگى شیر یا آب بافضولات است.

-سالمونلا شوتمولرى و سالمونلا پاراتایفى عامل ایجاد تب پاراتیفوئید مى‌باشند.

خواص-كاربرد

هندوانهء ابوجهل بسیار تلخ و لعابدار است.میوهء آن در طب سنتى به عنوان دارومصرف مى‌شود كه در اواخر تابستان آن را چیده و خشك مى‌كنند.طبق تجربهءحكماى طب سنتى قدرت دارویى گوشت میوهء آن اگر در پوست نگهدارى شود تا  ۴ سال و اگر پوست آن را كنده و گوشت داخل آن را خشك كرده و نگهدارى نمایند،تا دو سال است.میوهء آن از نظر طبیعت طبق نظر حكما،خیلى خیلى گرم و خشك‌است و از نظر خواص مسهل بسیار قوى بلغم است و جاذب اخلاط بلغمى از اعماق‌بدن و عامل اخراج آنها مى‌باشد.توصیهء اطبا سنتى این است كه چون درعین‌حال كه‌مسهل قوى است،خراش‌دهندهء شدید نیز مى‌باشد،بنابراین حتى‌الامكان جز در موارداستثنایى كه ناچار باشند معده و روده‌ها را بشدت تخلیه كنند از استعمال آن به عنوان‌مسهل خوددارى شود.مثلا فقط در مورد برخى استسقاهاى سخت ممكن است‌تجویز و زیرنظر پزشك مصرف شود.

حنظل آثار بخصوصى در رودهء بزرگ و در رحم دارد،لذا در ردیف داروهاى‌قاعده‌آور محسوب مى‌شود.در مواردى كه خوردن آن طبق نظر پزشك توصیه شودبراى امراض زیر مؤثر است.

براى بیمارى‌هاى سرد سر مانند سردرد و درد شقیقه و فلج و لقوه و صرع وفراموشى مفید است.اگر گوشت آن را در روغن زیتون بجوشانند براى باز كردن‌گرفتگى‌هاى دماغى نافع است.مضمضهء ریشهء پختهء آن كه در سركه پخته شده باشد،براى درد دندان مفید است و اگر داخل میوهء آن را خالى كرده در آن سركه بریزند وبجوشانند و آن را مضمضه نمایند،براى درد دندان و تقویت لثه و روغن آن براى‌دردهاى سرد و ریختن قطرهء روغن آن در گوش براى طنین و صدا در گوش و مالیدن‌آن به دندان براى رفع درد دندان مفید است.براى تهیهء روغن آن مرسوم است دوقسمت از آب آن را با یك قسمت روغن كنجد و یا روغن زیتون مخلوط مى‌كنند و باآتش ملایم مى‌جوشانند تا آب آن برود و روغن بماند ولى نسوزد.مالیدن خاكسترمیوهء آن براى سیاه كردن چشم آبى مؤثر است.اگر میوهء آن بتنهایى و یا با ادویهءمناسب دیگر به مقدار مجاز و طبق توصیهء پزشك خورده شود،براى بیمارى‌ها وناراحتى‌هاى معده،روده‌ها،كبد،كلیه،مثانه،رحم،درد مفاصل،استسقا،جذام وجلوگیرى از ریختن مو مفید است و اگر گوشت آن را در آب عسل بپزند و بخورندمسهل كیموس غلیظ است.اگر میوه با پوست را در آب بجوشانند و آب حاصله راتنقیه نمایند،بیراى فلج،سیاتیك،درد سرین،پشت و كمر نافع است.شیاف آن‌مسهل قوى است و اگر شیاف در مهبل شود،جنین را سقط مى‌كند.خوردن  ۴  گرم ازروغن آن مسهل بلغم است و براى اخراج انواع كرم معده و روده مفید است.اگر تازهءآن یافت نشود  ١٠٠  گرم از گوشت خشك آن را بجوشانند و با  ۵٠٠  گرم روغن‌كنجد یا زیتون بپزند تا آب تبخیر شود و روغن بماند.پختهء ریشهء آن براى استسقا،تحلیل خون منجمد و رفع سمیت جانور گزنده مفید است.

یكى از حكماى طب سنت نقل مى‌كند كه شخصى كه دو سه نقطهء بدن او را مارگزیده بوده است فورا  ٨  گرم از ریشهء پختهء حنظل را خورد و صحت خود را بازیافت.

ضماد برگ آن كه با آب و نشاسته تهیه شود،براى قطع خونریزى و تحلیل ورمها نافع‌است و پاشیدن آب دم‌كردهء آن در خانه‌ها براى گریزاندن حشرات و كشتن كك وجلوگیرى از تولیدمثل و ازدیاد آنها مفید است.تخم حنظل مسهل و قى‌آور است وسرگیجه ایجاد مى‌كند،ولى اگر آن را مكرر بشویند و در آب نمك بخیسانند تا تلخى‌آن از بین برود و آن را بكوبند و با شیر و خرما بجوشانند و بخورند آثار مفید دارد.

اگر حنظل را سوراخ كرده دانه‌هاى آن را بیرون آورند و روغن زنبق در داخل آن‌پر كنند و سوراخ آن را با قطعه‌اى از حنظل مسدود نمایند و آن را در داخل خمیرگذارده و بپزند تا چند جوش بخورد،خوردن آن و خضاب نمودن با آن براى سیاه‌كردن موى سر و جلوگیرى از سفید شدن موى سر بسیار نافع است.

مقدار خوراك از گرد گوشت آن تا یك گرم است كه در هواى سرد و فصل سرمامى‌توان مصرف نمود.اشخاص گرم‌مزاج باید از خوردن حنظل پرهیز كنند،زیرا براى‌آنها مضر است،موجب دل‌پیچه مى‌شود،عمل نمى‌كند و ناراحتى،آشفتگى،سردرد،سرگیجه،ناراحتى معده و مقعده مى‌آورد.ولى در سردمزاجان دهانهء عروق را بازمى‌كند و خون صالح جریان مى‌یابد.در موقع خوردن حنظل توصیه این است كه تنهاخورده نشود و همیشه با صمغ عربى و یا كتیرا و یا نشاسته خورده شود و یا با جمع‌آنها مصرف شود.صمغ عربى عمل شدید آن را ضعیف و تعدیل مى‌كند و كتیراكمك به تأثیر متناسب آن مى‌نماید.البته صمغ و كتیرا باید خیلى نرم ساییده شود كه‌موجب دل‌پیچه و دل‌درد نگردد.جانشین حنظل براى مسهل،دانهء كرچك است.

در هند:از میوه و دانه‌هاى آن به عنوان مسهل استفاده مى‌شود و از ریشهء آن نیز به‌عنوان مسهل و در موارد استسقا،یرقان،بیمارى‌هاى مجارى ادرار و روماتیسم‌مصرف مى‌شود.

ناسازگارى:جمع بین قلیاییات و املاح آهن با حنظل نباید كرد.

مقدار خوراك از گرد گوشت خشك حنظل از  ١ - ٠ / ٢  گرم است كه با یك گردبى‌اثر دیگر مخلوط و خورده شود و مقدار خوراك از عصارهء حنظل  ٠ / ٣ - ٠ / ١ گرم است،به‌طور حب.

تهیهء گرد حنظل:گوشت حنظل را از پوست و تخم جدا كرده و در گرم‌خانه  ۴٠ درجهء سانتى‌گراد مى‌خشكانند و در هاون نرم ساییده و از الك داروسازى رد مى‌كنند.

عصارهء الكلى حنظل:ساییدهء گوشت حنظل  ١  واحد،الكل  ۶٠  درجه  ٨  واحد،مدت ده روز گوشت حنظل را در  ۶  واحد از الكل بخیسانند و با فشار صاف كنند وتفاله را با بقیهء الكل  ٣  روز بخیسانند و آن را هم با فشار صاف كنند و دو صاف‌شده رامخلوط نموده با كاغذ صافى صاف نموده در حمام ماریه از طریق تقطیر،الكل آن رامى‌گیرند و در حد قوام عصارهء نرم تبخیر بنمایند.مقدار خوراك از این عصاره از ٠ / ٣ - ٠ / ١  گرم است.

تهیهء عصارهء آبى حنظل خشك:گوشت حنظل خشك و بى‌تخم  ١  واحد،آب‌صاف  ۶  واحد،اینها را مخلوط كرده بگذارند كه مدت  ٣  روز حنظل خشك خیس‌بخورد،پس از آن با فشار صاف كرده و تفاله را از كاغذ بگذرانند و صاف‌شدهءآخرین را در حمام ماریه تا درجهء خشكى لازم تبخیر نمایند.مقدار خوراك از ٠ / ٣ - ٠ / ١  گرم است.

دم‌كردهء حنظل: ۵  گرم گوشت خشك حنظل را مدت  ۵  دقیقه در  ۵٠٠  گرم آب‌بجوشانند و صاف كنند و سپس  ۵٠  گرم شربت پوست نارنج و  ۵  گرم اتر سولفوریك‌به آن بیفزایند.از این دم‌كرده در موارد استسقا هر دو ساعت  ٣  قاشق كوچك بیاشامندو روى هم در عرض روز برحسب اثرى كه حاصل مى‌شود از  ١٢ - ۶  قاشق كوچك‌مى‌توان مصرف نمود.

از نظر نوع بیمارى استسقا،انطباق آن با این دارو،مقدار مصرف و سایرملاحظات اصولا حنظل به هر شكلى باید زیر نظر و با توصیهء پزشك مصرف شود.

گونهء دیگرى از این گیاه كه آن را«حنظل كاذب»نامند،گیاهى است از خانوادهء eaecatibrucuC ،نام علمى آن‌ .bxoR sunogirt simucuC و مترادف آن‌ elyoR sihtnycoloc-oduesp,simucuC و .ngoC(.lttoR)susollac simucuC مى‌باشد.در برخى مدارك این گیاه را به نام علمى‌ .lttoR asollac ainoyrB نام‌گذارده‌اند.

مشخصات

حنظل كاذب گیاهى است چندساله تمام قسمتهاى آن از كرك غده‌اى پوشیده‌است.برگهاى آن دایره‌اى پنجه‌اى داراى  ۵ - ٣  پنجه.گلهاى نر آن به تعداد  ٣ - ٢ ،درشت،منفرد و تخمدان آن پوشیده از تارهاى پشم‌شكل است.میوهء آن شبیه آلوكوچك كركى كمى دراز تخم‌مرغى و داراى خطوطى در امتداد طولى میوه مى‌باشد.
این گیاه در بلوچستان مى‌روید و نام محلى آن«چى‌باروال»و«ملیا»مى‌باشد.

خواص-كاربرد

گوشت میوهء آن تلخ و مسهل قوى است.جوشاندهء ریشه‌هاى آن مسهل ملایمترى‌است.تخمهاى آن خنك‌كننده،قابض و در موارد اختلالات صفراوى مفید است.ازریشه و برگهاى آن در موارد مارگزیدگى استفاده مى‌شود.

منبع: معارف گیاهی 3

برچسب ها: خواص هندوانه ابوجهل ، مسهل بسیار قوی ، درد دندان ، صدا در گوش ، ناراحتی های معده ، رحم ، کبد ،
 
آپلود عکس


script language=